טופס פרסום הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות

להלן דוגמא של טופס פרסום הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט בבית המשפט המחוזי ב___ פרסום הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 בעניין: ___בע"מ מספר חברה:___ כתובתה:___ ב"כ החברה, עו"ד___ טלפון___ פקס___ כתובת___ שם מבקש הבקשה___ ב"כ מבקש הבקשה, עו"ד___ טלפון___ פקס___ כתובת___ נמסרה בזאת הודעה כי היום, (יצויין תאריך)___הוגשה לבית המשפט המחוזי ב___ בקשה ל___ העתק הבקשה מצ"ב. המסמכים שצורפו לה יומצאו ללא תשלום לכל צד מעוניין עם קבלת דרישתו בכתב. בהתאם לתקנה___אדם הרוצה להתנגד לבקשה יגיש את התנגדותו לבית המשפט עד לתאריך___ פרסוםתקנות החברותדיני חברותמסמכיםטפסים משפטיים