טופס פנקס המפלגות

להלן דוגמא של טופס פנקס המפלגות פנקס המפלגות תאריך הרישום בפנקס דף מספר: שם המפלגה: עיקר מטרותיה: מענה: בקשה לרישומה בפנקס הוגשה ביום: דבר הגשת הבקשה פורסם בילקוט הפרסומים עמ' ובעתונים: ו ו הוגשו/לא הוגשו התנגדויות לרישום, וההחלטות בהן: אגרת רישום בסך לפי אישור חותם הרשם הערות: ראה שינויים ברישום בנספחים הר"מ לדף זה: מס' השינוי מפלגותמסמכיםטפסים משפטיים