טופס ערעור לשכת האבטלה

להלן דוגמא של טופס ערעור לשכת האבטלה ערעור לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 ___- המערער נגד שירות התעסוקה - לשכת שירות התעסוקה___- המשיב מוגש בזה ערעור על החלטת ועדת העררים ליד לשכת שירות התעסוקה ___מיום ___בתיק מס'___ 1. פרטי המערער: שם משפחה ___ שם פרטי___ מס' ת"ז___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ 2. התאריך שבו הגיעה לידיעת המערער החלטת ועדת העררים: ___ 3. מצורפת בזה החלטת ועדת העררים נשוא ערעור תעסוקה זה. 4. נימוקי הערעור (כל נימוק בנפרד ובצורה תמציתית):___ ___ (במידת הצורך צרף גליון נוסף) 5. הסעד המבוקש:___ ___אני מוותר/אינני מוותר* על השמעת טענותי בפני בית הדין. 6. המסמכים המצורפים לכתב ערעור זה הם (פירוט):___ ___ ___ תאריך___חתימת המערער * מחק את המיותר. דמי אבטלהערעורמסמכיםטפסים משפטיים