טופס סירוב לתת רישיון לניהול מוסד רפואי

להלן דוגמא של טופס סירוב לתת רישיון לניהול מוסד רפואי הודעה בדבר סירוב לתת רשיון לניהול מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים או לחדשו אל: בענין המוסד לאחר עיון בבקשתך לרשיון/לחידוש רשיון החלטתי שלא לתת לך רשיון/שלא לחדש הרשיון* לניהול המוסד מהטעמים הבאים: המנהל הכללי של משרד הבריאות * מחק את המיותר ניהול מוסדותרישיון עסקמסמכיםרפואהטפסים משפטיים