טופס ניהול כספים של סיעה

להלן דוגמא של טופס ניהול כספים של סיעה הצהרה (לפי סעיף 9(ג) לחוק וסעיף 29 להנחיות) בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, אנו ממציאים בזה את חשבונות הסיעה* יום אנו מצהירים בזה כי הרישומים במערכת החשבונות השוטפת של הסיעה לתקופה האמורה שלמים ונכונים ומשקפים את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה. הצהרה זו ניתנת על ידי הצהרה זו ניתנת על ידי לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** חתימה חתימה שם החותם ומענו שם החותם ומענו תאריך: * כאן יופיע שמה הרשמי של הסיעה. ** למלא את התקופה. *** למחוק המיותר הצהרה (לפי סעיף 9 (ג) לחוק וסעיף 29 להנחיות) בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, אנו ממציאים בזה את חשבונות הסיעה* אנו מצהירים בזה כי הרישומים במערכת החשבונות האמורה של הסיעה שלמים ונכונים ומשקפים את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה. הצהרה זו ניתנת על ידי הצהרה זו ניתנת על ידי לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** הצהרה זו ניתנת על ידי הצהרה זו ניתנת על ידי לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** חתימה חתימה שם החותם ומענו שם החותם ומענו תאריך: * כאן יופיע שמה הרשמי של הסיעה. ** למלא את התקופה. *** למחוק המיותר מסמכיםטפסים משפטיים