טופס מינוי מומחה רפואי תאונת דרכים

להלן דוגמא של טופס מינוי מומחה רפואי תאונת דרכים בבית (ה)משפט ____ תיק____ ב____ לכבוד ____ ____ הנדון: מינוי מומחה רפואי (תאונת דרכים) בהתאם להחלטת בית משפט זה מיום ____מונה כב' לשמש מומחה רפואי לשם בדיקת התובע/ת הנ"ל לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986. כב' מתבקש להכין חוות דעת ולהמציא העתקים במישרין לב"כ בעלי הדין תוך 30 ימים מיום שהגיעו לידך כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשת. תשומת לב כב' מופנית לתקנות הנ"ל וביחוד לתקנות 8, 9, 11, 15-14. נא צרף לחוות דעתך את דרישתך לענין שכרך והוצאותיך וכן המצא במישרין לב"כ בעלי הדין עותקים מן הדרישה ומחוות הדעת; תשומת לבך מופנית לכך כי שכרך טעון אישור בית המשפט. בכבוד רב, העתקים: ב"כ התובע(ים) עו"ד ב"כ הנתבע(ים) עו"ד ב"כ הנתבע(ים) עו"ד נספח: החלטת כב' השופט ____ מיום ____בענין זה. מומחהמומחה רפואימינוי מומחהמסמכיםתאונת דרכיםרפואהטפסים משפטיים