טופס מינוי גובה קנסות

להלן דוגמא של טופס מינוי גובה קנסות תאריך:___ לכבוד: שם:___ כתובת:___ מספר זהות:___ מינוי גובה לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 אני ממנה אותך לגובה כמשמעותו בחוק. תוקף המינוי עד יום מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות קנסמסמכיםטפסים משפטיים