טופס כתב שחרור להעברת מטבע

להלן דוגמא של טופס כתב שחרור להעברת מטבע מדינת ישראל משרד התעשייה והמסחר הפיקוח על היהלומים כתב שחרור מוקדם (RELEASE) מספר___להעברת מטבע חוץ לחוץ לארץ על ידי הבנק כהעברה מראש בהתאם להיתר לסוגים ליהלומנים שהוציא המפקח על מטבע חוץ, ובהתאם להוראות הקרן למימון יהלומים, רשאי בנק סוחר מוסמך המורשה לעסוק ביהלומים לפי צו הפיקוח על היהלומים, להעביר לחוץ לארץ או לתושב חוץ את התמורה בעד היהלומים המיובאים כלהלן: א. פרטי היבואן: שם היבואן: מס' האישיות המשפטית (מס' תעודת זהות, מס' חברה): כתב שחרור זה מתייחס ליבואן כמפורט לעיל ואינו ניתן להעברה. ב. פרטי הטובין: תיאור הטובין: ארץ היבוא: משקל: ערך: ג. פרטי העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ - כהעברה מראש: למילוי על ידי הבנק בהתאם להוראות החשבון, או במסמכים הבנקאיים או בהתאם להוראות היבואן; התאריך הסכום התאריך הסכום התאריך הסכום ד. הערות: עיסקת תיווך ביהלומים ה. תוקף האישור: על היבואן לבצע את היבוא או להחזיר המקדמה לבנק עד לתאריך תוקף האישור הוארך ליום תאריך ו. הצהרת היבואן: אני מצהיר בזאת כי: מטבע החוץ שאני מבקש להעביר לחוץ לארץ או לתושב חוץ מיועד לתשלום בעד עיסקת יהלומים בהתאם לפרטים המצויינים בכתב שחרור זה; העברות מטבע חוץ יעשו אך ורק בבנק הנ"ל באמצעות כתב שחרור זה; סכום התשלומים לא יעלה על סכום התמורה בגין עיסקת היהלומים; יבוא של יהלומים נושא כתב שחרור זה ישוחרר בפני נציגי המפקח על היהלומים; סכום היבוא ינוכה מערך כתב השחרור המוקדם ואם קיימת יתרה, יש להחזירה מיד לבנק; 5. ביום הגעת מלוא התמורה ביהלומים או במטבע חוץ, אדווח על כך למפקח על היהלומים. תאריך מטבעותמסמכיםטפסים משפטיים