טופס כתב ערובה צו הגנה

להלן דוגמא של טופס כתב ערובה צו הגנה כתב ערובה אני הח"מ___ת"ז ___ מרח'___ בעיר___, מתחייב בזה לפצות את המשיב על כל נזק שייגרם לו מהוצאת צו ההגנה, כפי שיראה בית המשפט לנכון, באם יקבע בית המשפט כי בקשתי קנטרנית. ולראיה באתי על החתום תאריך