טופס כתב סמכות לעריכת פרטה

להלן דוגמא של טופס כתב סמכות לעריכת פרטה האפוטרופוס הכללי כתב סמכות לעריכת פרטה מס' ____ אל: ____ בהתאם לתקנה 14(ג) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978, הנני מסמיכך לערוך פרטות ולשנותן על פי הוראות התקנות האמורות, לגבי נכסים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי לפי כל דין. (המקום) מסמכיםטפסים משפטיים