טופס כתב הגנה - בית דין לעבודה

להלן דוגמא של טופס כתב הגנה - בית דין לעבודה: (1) כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה (2) כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים (3) כתב הגנה בתביעה לתשלום קצבה כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה ___ ___ נ ג ד ___ אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לדחות את תביעת התובע לתשלום שכר עבודה, ופיצויי הלנת שכר, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה ___ שם פרטי___ מס' ת"ז___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ פרטי הנתבע/ים: 1. שם המעביד/המפעל___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ 2. שם המעביד/המפעל___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ 3. המען בו בוצעה העבודה___ פרטי ההגנה הנתבע מכחיש את האמור בסעיפים מספר ___ שבכתב התביעה מהטעמים המנויים להלן: 1. תגובת הנתבע לגבי זכאותו של התובע לתשלום השכר: ___ ___ 2. טענות הנתבע לעניין רכיבי השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/אחרים: ___ ___ 3. טענות הנתבע לגבי חישוב הרכיבים של השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/ אחרים: ___ ___ 4. טענות הנתבע לגבי תקופת הפיגור בתשלום השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/אחרים: ___ ___ 5. טענות הנתבע לגבי הסיבות להלנת השכר הנתבע/גמול עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה/דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה/ אחרים ונימוקים להפחתה או ביטול פיצויי ההלנה: ___ ___ 6. נימוקי הגנה אחרים ונוספים: ___ ___ תאריך___חתימת הנתבע/ים בבית הדין האזורי לעבודה ב ___ ___מס' התיק___ כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים ___ ___ נ ג ד ___ אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לדחות את תביעת התובע לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה ___ שם פרטי___ מס' ת"ז___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ פרטי הנתבע/ים: 1. שם המעביד/המפעל___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ 2. שם המעביד/המפעל___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ פרטי ההגנה הנתבע מכחיש את האמור בסעיפים מספר ___ שבכתב התביעה מהטעמים המנויים להלן: 1. תגובת הנתבע לגבי זכאותו של התובע לתשלום פיצויי פיטורים: ___ ___ 2. נימוקי הנתבע לשלילת פיצויי הפיטורים בנסיבות הנדונות: ___ ___ 3. נימוקי הנתבע לענין תקופת העבודה ורציפותה: ___ ___ 4. טענות הנתבע לעניין רכיבי השכר שיש לקחת בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים: ___ ___ 5. טענות הנתבע לגבי חישוב פיצויי הפיטורים הנתבעים: ___ ___ 6. טענות הנתבע לגבי תקופת הפיגור בתשלום פיצויי הפיטורים הנתבעים: ___ ___ 7. טענות הנתבע לגבי הסיבות להלנת פיצויי הפיטורים ונימוקים להפחתה או ביטול פיצויי ההלנה: ___ ___ 8. נימוקי הגנה אחרים ונוספים: ___ ___ תאריך___חתימת הנתבע/ים בבית הדין האזורי לעבודה ב ___ ___מס' התיק___ כתב הגנה בתביעה לתשלום קצבה ___ ___ נ ג ד ___ אני החתום מטה מבקש את כב' בית-הדין לדחות את תביעת התובע לתשלום קצבה, ופיצויי הלנת קצבה או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה: פרטי התובע/ת - העובד/ת: שם משפחה ___ שם פרטי___ מס' ת"ז___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ פרטי הנתבע/ים: שם המעביד/המפעל___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ או שם קופת הגמל___ מען___ מיקוד ___ טל' ___ פקס'___ פרטי ההגנה הנתבע מכחיש את האמור בסעיפים מספר ___ שבכתב התביעה מהטעמים המנויים להלן: 1. תגובת הנתבע לגבי זכאותו של התובע לתשלום הקצבה: ___ ___ 2. טענות הנתבע לעניין רכיבי השכר הנלקחים בחשבון לצורך חישוב הקצבה: ___ ___ 3. טענות הנתבע לגבי שיעור הקצבה: ___ ___ 4. טענות הנתבע לגבי תקופת הפיגור בתשלום הקצבה: ___ ___ 5. טענות הנתבע לגבי הסיבות להלנת הקצבה ונימוקים להפחתה או ביטול פיצויי ההלנה, או הפרשי ההצמדה והריבית: ___ ___ 6. נימוקי הגנה אחרים ונוספים: ___ ___ תאריך___חתימת הנתבע/ים בית הדין לעבודהמסמכיםכתב הגנהטפסים משפטיים