מה ההגדרה של לשון הרע ?

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע עונה על השאלה מה ההגדרה של לשון הרע וקובע לאמר: "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול - (1) להשפיל אדם בעיני הביריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; (4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית. בסעיף זה "אדם" - יחיד או תאגיד" סעיף 1 לחוק מגדיר לשון הרע מהי, והוא בא לקבוע כי מקום בו יש בביטוי כדי להשפיל ולבזות אדם, בין בשל מעשיו, אופיו, התנהגותו וכיוצ"ב יראו באומר הדברים אחראי בגין עוולת לשון הרע. ראוי להדגיש כי די אם הפרסום עלול לגרום לאיזה מהתוצאות המפורטות בסעיף 1 לחוק, כדי שיכנס למסגרת העוולה. בית המשפט פסק כי יש לבדוק האם האמירות שבפרסום, על פי אמות מידה אובייקטיביות מנקודת מבטו של האדם הסביר, הינן אמירות העלולות להשפיל ולבזות. בחינה אובייקטיבית של תוכן האמירות תעשה על פי מכלול הנסיבות האופפות את עצם האמירה , האופן שבו היא נאמרה, הדברים המשתמעים ממנה וההקשר שבו הם נאמרו. יש לתת למילים פרוש על פי מובנן הרגיל והטבעי ובהקשר שבו הם נאמרו. בשלב השני יש לבחון האם בהתאם למערכת האיזונים החוקתיים, שתוארה לעיל, יש להטיל חבות בגין אמירת הדברים. חוק איסור לשון הרע מביא לידי ביטוי את האיזון הנדרש בחברה דמוקרטית בין הזכות לשם טוב ופרטיות מחד לבין חופש הביטוי מאידך. בית המשפט ציין כי משטר דמוקרטי צריך וחייב להגן לא רק על גופו של אדם אלא גם על נפשו ושמו הטוב. מנגד כלל הוא כי הזכות לחופש הביטוי היא מאושיותיה ואדניה של החברה הדמוקרטית וכי אין לקיים משטר דמוקרטי בלא שיובטח בו חופש הביטוי. מעצם טיבם וטבעם של ערכי חופש הביטוי והזכות לשם טוב, יש שהם יתנגשו זה בזה ומקום שבו נאסור על לשון הרע נגרע מחופש הביטוי. על כן, נועדה שיטת המשפט לאזן בין שני הערכים הנוגדים, לעיתים, זה את זה, בין היתר באמצעות הגנת הפרסום בהתאם להגנות שמציב חוק איסור לשון הרע, בין אם זו הגנת תום הלב ככל שהיא מתייחסת לעניין אישי כשר (סעיפים 15(2), 15(3) ו- 15(8) לחוק) ובין אם זו הבעת דעה (סעיפים 15(4), 15(5), 15(6) ו- 15(7) לחוק). מכאן המסקנה כי אף לא אחת מהזכויות האמורות הינה זכות מוחלטת ולעיתים האחת ניגפת מפני רעותה במערך האיזונים שבין הערכים המתנגשים. לשון הרע / הוצאת דיבההגדרות משפטיותשאלות משפטיות