טופס טופס מסירה אישית בית דין צבאי

להלן דוגמא של טופס מסירה אישית בית דין צבאי אל: בית הדין הצבאי המיוחד/המחוזי* פרוטוקול מסירת עותק כתב אישום לנאשם א. אישור הקבלה 1. אני: מס' אישי דרגה שם משפחה ופרטי יחידה/מען מאשר קבלת עותק כתב האישום בתיק___/___/___/ והנני מאשר כי זכויותי הבאות הובאו לידיעתי: א. לדרוש שמשפטי לא ייערך לפני תום 10 ימים מיום שקיבלתי את עותק כתב האישום; ב. לבחור לעצמי סניגור; ג. להזמין עדים להגנתי; ד. לעיין בעצמי או ע"י סניגורי בחומר הבדיקה או החקירה המוקדמת ולהעתיק ממנו פרטים חוץ מאותם פרטים שפרקליט צבאי אסר מטעמי בטחון את העיון בהם. 2. •הנני מבקש כי ימונה לי סניגור צבאי. • ___אנהל את הסניגוריה בעצמי ולא אהיה מיוצג ע"י סניגור כל שהוא. • ___כסניגורי יופיע החייל ___ ___שם משפחה ופרטי ___יחידה • ___כסניגורי יופיע עו"ד ___ המורשה להופיע בפני בתי דין צבאיים. 3.• הנני מצרף בזה רשימת עדי בציון שמותיהם ומעניהם והריני מבקש כי יוזמנו למשפט. • רשימת עדים נוספים שאבקש כי יוזמנו ע"י משרד ביה"ד, אעביר בעוד מועד. תאריך ב. אישור המסירה 1. אני החתום מטה: מס' אישי דרגה שם משפחה ופרטי יחידה מאשר בזה כי מסרתי לנאשם הנ"ל עותק מכתב האישום והבאתי לידיעתו את זכויותיו בהתאם לאמור לעיל. 2. הנאשם חתם בנוכחותי על חלק א' של טופס זה והחתימה המופיעה לעיל היא חתימתו של הנאשם. תאריך ___סמן X במשבצת המתאימה. סיווג בטחון אל: בית-הדין הצבאי לערעורים פרוטוקול מסירת עותק כתב ערעור למשיב א. אישור הקבלה 1. אני ___ ___מס' אישי___דרגה___שם משפחה ופרטי מאשר קבלת עותק כתב הערעור שהוגש ע"י התובע הצבאי הראשי בתיק ביה"ד מס'___/ ___/ ___/ ___והנני מאשר כי זכויותי הבאות הובאו לידיעתי: א. לבחור לעצמי סניגור שייצגני בערכאת הערעור; ב. להזמין עדי אופי למקרה שאורשע בדין (במקרה של ערעור על זיכוי); ג. לעיין בפרוטוקול הדיון בתיק ___/___/___/___ של ביה"ד בערכאה הראשונה ולהעתיק ממנו פרטים הנחוצים להכנת הגנתי חוץ מאותם פרטים שהעיון בהם נאסר מטעמי בטחון. 2.___o___הנני מבקש כי ימונה לי סניגור צבאי. ___o___אנהל את הסניגוריה בעצמי ולא אהיה מיוצג ___ע"י סניגור כל שהוא. ___כסניגורי יופיע:___ 3. ר"ב רשימת עדי אופי. תאריך___חתימת המשיב ב. אישור המסירה 1. אני החתום מטה, ___ ___מס' אישי___דרגה___שם משפחה ופרטי___יחידה מאשר בזה כי מסרתי למשיב הנ"ל עותק מכתב הערעור והבאתי לידיעתו את זכויותיו בהתאם לאמור לעיל. 2. המשיב חתם בנוכחותי על חלק א' של טופס זה והחתימה המופיעה לעיל היא חתימתו של המשיב. תאריך___חתימת המוסר סמן X במשבצת המתאימה. מסמכיםצבאטפסים משפטיים