טופס טופס אישור הכונס הרשמי

להלן דוגמא של טופס טופס אישור הכונס הרשמי משרד המשפטים הכונס הרשמי מחוז תאריך מספרנו: פר'/__ בבית המשפט המחוזי ב אישור הכונס הרשמי לבית המשפט בעניין החייב ובעניין בקשת החייב למתן צו כינוס. הכונס הרשמי מתכבד להודיע לבית המשפט כדלקמן: החייב מסר לכונס הרשמי העתק הבקשה על צירופיה; החייב שילם את הפקדון בסך הכונס הרשמי מסרב ליתן אישור כאמור בתקנה 7 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 מן הסיבות המפורטות להלן: הכונס הרשמי כינוס נכסיםמסמכיםטפסים משפטיים