טופס חוות דעת של רואי החשבון על הצהרה שנתית

להלן דוגמא של טופס חוות דעת של רואי החשבון על הצהרה שנתית חוות דעת של רואי החשבון על הצהרה שנתית על הכנסות בעל הזכיון וחישוב התמלוגים בגינן לרשות השניה לטלויזיה ורדיו תאריך לכבוד חוות דעת רואי החשבון בדקנו את הדו"ח השנתי שלכם על הכנסותיכם וחישוב התמלוגים בגינן לרשות השניה לטלויזיה ורדיו לתקופה מיום בדיקתנו נערכה לפי תקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), תשל"ג-1973, ובהתאם לכך נקטנו אותם נוהלי ביקורת שחשבנום לדרושים בהתאם לנסיבות. לדעתנו, הנתונים הכלולים בדו"ח הנ"ל, המצורף והמסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי, משקפים באופן נאות את סכומי ההכנסות החייבות בתשלום תמלוגים ואת סכומי התמלוגים המתייחסים אליהם, כפי שנקבע בתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992, כל זאת בהתאם לספרי החשבונות ודו"חות תשלום מס הערך המוסף, שנבדקו על ידינו לצורך דו"ח זה. בכבוד רב, חוות דעתרואה חשבוןמסמכיםמיסיםטפסים משפטיים