טופס ועדה רפואית רופאי השיניים

להלן דוגמא של טופס ועדה רפואית רופאי השיניים הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר לכבוד ____ (המען) ____ 1. הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות רופאי שיניים (סדרי דיון בוועדה הרפואית), תשל"ז-1976, להתייצב בפני הוועדה הרפואית ביום____ בשעה ____ במקום____ לשם מתן עדות בענינו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים או מבקש הרשיון ו/או להציג את המוצגים המפורטים להלן ____ 2. דע לך שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הוועדה תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכוף עליך ציות להוראות הוועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך בשם הועדה בבית המשפט המחוזי ב ____ בקשה לכפות ציות להוראות הוועדה לפי סעיף 24(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ז-1977 בענין בדיקה על-ידי ועדה רפואית של המורשה לעסוק בריפוי שיניים/מבקש הרשיון ____ תיק מס' ____ ובענין הזמנת העד ____ לבוא בפני הוועדה ולהעיד בפניה ו/או להציג דבר. המורשה לעסוק בריפוי שיניים / מבקש הרשיון ____ הוזמן לבדיקה בפני ועדה רפואית. לצורך עריכת הבדיקה האמורה הוזמן לבוא בפני הוועדה ולהעיד/להציג דבר העד____ שמענו ____ליום____ לשעה____ במקום ____ 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי____ והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה. 4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עם תום הדיון באותו יום. 5. הוועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום____ ____ לשעה ____ במקום____ או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הוועדה. 6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הוועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לוועדה כדי לברר ____ 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך רופאי שינייםועדה רפואיתשינייםמסמכיםרפואהטפסים משפטיים