טופס התנגדות להתראת פשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס התנגדות להתראת פשיטת רגל ת.א. בבית המשפט המחוזי ב התנגדות להתראת פשיטת רגל בענין החייב מהנימוקים הבאים: סילקתי את החוב לפי פסק הדין שהנושה תבע ממני (תאר את אופן הסילוק) יש לי תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה שכנגד בסכום של ציין כל נימוק אחר חתימת החייב או בא-כוחו *סמן X במשבצת המתאימה ת צ ה י ר אני הח"מ חתימת המצהיר אני הח"מ חתימת מקבל התצהיר פשיטת רגלמסמכיםטפסים משפטיים