טופס התחייבות לתשלום ארנונה כללית

להלן דוגמא של טופס התחייבות לתשלום ארנונה כללית התחייבות לתשלום ארנונה כללית בגין נכס ברח' מס' הדירה זיהוי אחר מס' חשבון בפנקסי הרשות המקומית המצוי בתחום (שם הרשות המקומית) אנו הח"מ ת"ז יחד ולחוד חברה/עמותה/תאגיד אחר (שם התאגיד) המוסמך לחתום בשם התאגיד (שם הנציג ומס' זהות) החייבים ארנונה כללית בגין הנכס, מסכימים להשתתף במבצע הפחתת חובות הארנונה, בהתאם להחלטת מועצת הרשות המקומית, ועל פי הכללים שנקבעו בתקנה 26 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן - התקנות). הובהר לנו כי חוב הארנונה החל על הנכס עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) בתוספת תשלומי פיגורים, נכון להיום (להלן - חוב הארנונה המלא) הוא בסך ידוע לנו כי תשלום יתרת החוב הבא לסלק את החוב המלא, מותנה במילוי התנאים המפורטים להלן. אי לכך אנו מתחייבים ומסכימים כדלקמן: (א) לשלם את יתרת החוב במלואה עד יום תשלומים כמפורט בסעיף קטן (ב), כסדרם ובמועדם. (ב) לצורך מילוי ההתחייבות שלפי סעיף קטן (א), אנו נוקטים בזה אחד מאלה: (1) הפקדת (2) נתינת הוראה בלתי חוזרת לניכוי מחשבון הבנק שעל שמנו ב חודשיים שווים ורצופים לטובת הרשות המקומית כל אחד על סך שקלים חדשים. (3) נתינת הוראה לתשלום יתרת החוב באמצעות כרטיס אשראי הרשום על שמנו ב (מספר התשלומים) סך 2. (א) אנו מסכימים לכך, כי אם לא נפרע שני תשלומים מצטברים שהתחייבנו בתשלומם לפי סעיף 1(ב), או אם לא נפרע את יתרת החוב בתום המועד לפירעון התשלומים כאמור - תבוטל ההפחתה שניתנה לנו על פי התקנות (להלן - ההפחתה) ותיווסף ליתרת החוב. בוטלה ההפחתה בידי הרשות המקומית לפי סעיף זה, ייזקפו הסכומים ששילמנו על פי כתב התחייבות זה עד מועד הביטול, על חשבון חוב הארנונה המלא שנהיה חייבים בתשלומו. ולראיה באנו על החתום היום נחתם בפני היום שם ותפקיד ברשות המקומית מסמכיםטפסים משפטייםארנונה