טופס הפקעת כלי שיט מטעם הממשלה

להלן דוגמא של טופס הפקעת כלי שיט מטעם הממשלה פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים ואת שניהם יש לשלוח אל הודעת תביעה עפ"י הפסקאות (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) של סעיף 6(1) לפקודה בנידון הפקעת כלי-שיט מטעם הממשלה. (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-הרכב. (3) שמו וכתבותו של הבעל, אם אין הוא התובע. (4) תאור כלי-הרכב שנרכשו המראה את - (א) סימן האינדקס ומספר הרישום. (ב) התוצרת. (ג) המשקל כשאינה טעונה. (ד) תאריך הרישום הראשון. (5) אם תחילה הופקע, את מספרה הסידורי של ההפקעה. (6) תאריך הרכישה ע"י רשות המוסמכת. (7) תאריך הרכישה ע"י התובע והמחיר ששילם. (8) אם כלי-הרכב נמצאו ברשות התובע לפי חוזה-קניה בדרך שכירות - התובעים חלוקה עפ"י סעיף 14 ובאיזה סכום? (9) פרטי התביעה. הוגשה היום הזה בחודש 19. חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד). משפט ימי - דיני ימאותהפקעההממשלהמסמכיםקרקעותטפסים משפטיים