טופס הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי שיט ההולך ונבנה

להלן דוגמא של טופס הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי שיט ההולך ונבנה פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל ) הודעת תביעה עפ"י סעיף 8 לפקודה בנידון הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי-שיט ההולך ונבנה. (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-השיט. (3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע. (4) תיאור כלי-השיט שהופקע או נרכש, המפרט את: - (א) שמותיהם וכתובותיהם של בוני כלי-השיט. (ב) מקום היבנות כלי-השיט. (ג) הערכת משקל המשא הרשום. (ד) הסוג והמבנה. (ה) תאריך התחלת בנייתו של כלי-השיט ובאיזה יום, בקירוב, תושלם בנייתו. (5) פרטי חוזה הבנייה ושיעורי התשלומים שסולקו ושטרם סולקו בתאריך ההפקעה או הרכישה. (6) התאריך ומספר הסימוכין של ההפקעה או הרכישה ע"י הרשות המוסמכת. (7) פרטי כל משכנתה, שעבוד או התחייבות דומה, שכלי-השיט היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם. (8) פרטי התביעה עפ"י סעיף 8: - ((I עפ"י סעיף-קטן (1). ((II עפ"י סעיף-קטן (3) בצירוף פרטי ההוראות. הוגשה היום הזה בחודש 19. חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד). משפט ימי - דיני ימאותהפקעההממשלהמסמכיםקרקעותטפסים משפטיים