טופס הסכמת אפוטרופס של קטין פסול דין או אדם הלקוי בשכלו

להלן דוגמא של טופס הסכמת אפוטרופס של קטין פסול דין או אדם הלקוי בשכלו הסכמת אפוטרופסו של קטין, פסול דין או אדם הלקוי בשכלו אל: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 מאת:___ ___שמו של האפוטרופוס וכתובתו הנדון: הסכמה להתייצבותו של קטין/פסול דין/אדם הלקוי בנפשו לשם מתן עדות, זיהוי, עימות או פעולת חקירה אחרת לפי בקשה של עזרה משפטית של מדינה אחרת הואיל ואני אפוטרופסו של ___שהוזמן שמו של הקטין, פסול הדין או האדם הלקוי בנפשו להתייצב ב ___לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה שם המדינה אחרת סמן לפי הענין ולאחר שקראתי את הודעתה של הרשות המוסמכת שהועברה יחד עם ההזמנה להתייצב במדינה האמורה, אני נותן את הסכמתי לכך שהחסוי שבאחריותי יתייצב כמבוקש. תאריך חתימת האפוטרופוס בציון שמ ו אפוטרופסותפסול דיןמסמכיםקטיניםטפסים משפטיים