טופס הסכמה - התנגדות נושה לפשרה

להלן דוגמא של טופס הסכמה - התנגדות נושה לפשרה בבית המשפט המחוזי ב בענין החייב/פושט רגל* הסכמה/התנגדות נושה לפשרה אני הח"מ חתימת נושה אישור חתימה אני הח"מ מאשר בזה כי עורך דין/פקיד הכונס הרשמי * מחק את המיותר. ** כתוב בעד או נגד. פשרהנושהמסמכיםטפסים משפטיים