טופס המלצות ועדת ביקורת

להלן דוגמא של טופס המלצות ועדת ביקורת שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: המלצות ועדת ביקורת/הגוף המבקר שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט. אנו חברי ועדת הביקורת/הגוף המבקר בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידינו המפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ם-1980, קראנו את הדוח הכספי לשנת ____. 20 ולהלן הערותינו: מתוך כך אנו ממליצים לאסיפה הכללית: (יש להמליץ לאשר או לא לאשר את הדוח הכספי) שם חבר ועדת ביקורת/גוף מבקר: ____ ת"ז: ____. חתימה: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של חבר ועדת ביקורת או גוף מבקר, יצורף לטופס הודעה על החלטות האסיפה הכללית לאישור הדוח הכספי ויוגש בצירוף הדוח הכספי חוות דעת רואה חשבון אם העמותה חייבת במינויו, רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ופרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הדוח הכספי. מסמכיםטפסים משפטיים