טופס הזמנת עד - בית דין לעבודה

להלן דוגמא של טופס הזמנת עד - בית דין לעבודה בבית הדין האזורי ב ___ ___מס' התיק___ הזמנה לעד ___ ___ נ ג ד ___ אל הינך נדרש בזה להתייצב בבית-הדין הנ"ל ביום___בשעה ___ לפני כב' השופט/הרשם___ בתיק___כדי להעיד/כדי להמציא לבית-הדין את המסמכים דלהלן: ___ ___ אם לא תופיע להעיד על פי הזמנה זו/אם לא תמציא את המסמכים כאמור, רשאי בית הדין לכוף הופעתך בהתאם לחוק, וגם להטיל עליך, אף שלא בפניך, קנס או מאסר תמורתו. הוצאותיך ישולמו כפי שיורה בית-הדין. הינך מוזמן לפי בקשת ___ עו"ד___ תאריך___חתימת מזכיר בית הדין ___ חותמת בית הדין לעבודההזמנת עדיםמסמכיםטפסים משפטיים