טופס הזמנת החייב לחקירה - פקודת פשיטת הרגל

להלן דוגמא של טופס הזמנת החייב לחקירה משרד המשפטים הכונס הרשמי מחוז תאריך מספרנו:פר'/____ הזמנת החייב לחקירה לכבוד ביום ____ נתן ביתה המשפט המחוזי ב____ בתיק אזרחי צו כינוס נכסים/צו פשיטת רגל נגדך. הנך נדרש להתייצב במשרדי הכונס הרשמי ברח' ביום ___ בשעה ___ בפני ____ ולהביא אתך את המסמכים הבאים: א. תעודת זהות ודרכון. ב. ספרי חשבונות ומסמכים אחרים הנוגעים לעסיקך או למשלח ידך. ג. דו"ח על מצב העסקים על גבי טופס 12 המצ"ב, אותו יש למלא ב-3 עותקים. (הנך רשאי לבקש מהכונס הרשמי שיפטור אותך מהגשת הדו"ח). בכבוד רב, הכונס הרשמי לתשומת לבך: אם לא תתייצב לחקירה או לא תמסור לכונס הרשמי מידע ומסמכים כפי שתידרש מעת לעת, בית המשפט יהא רשאי לפעול נגדך כאמור בסעיפים 18ג ו-95 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, ובכלל זה יהיה מוסמך לבטל את צו הכינוס ואת הצו לעיכוב הליכים, אם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידיך, להכריזך פושט רגל אם הבקשה הוגשה בידי נושה, וכן להוציא צו להתייצבותך בפני הכונס הרשמי או בפני בית המשפט. פשיטת רגלמסמכיםטפסים משפטיים