טופס הזמנה לחקירה על פי חוק האפוטרופוס הכללי

להלן דוגמא של טופס הזמנה לחקירה על פי חוק האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי (רשום - עם אישור מסירה) הכתובת ____ טלפון____ התאריך____ מס' התיק____ לכבוד ____ ____ א.ג.נ. הנדון: ____ (מהות הענין) הזמנה לחקירה על פי חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 (להלן - החוק) היות שנודע לאפוטרופוס הכללי על נכס הקשור לכאורה בענין האמור לעיל ויש יסוד להניח שהוא "נכס עזוב", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, החליט האפוטרופוס הכללי, על פי חובתו שבחוק, לערוך חקירה כדי לברר אם יש מקום לניהולו של הנכס על ידיו. לפיכך הנך מוזמן(ת) בזה למסור את עדותך ולהחקר בענין האמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי, בכתובת הרשומה לעיל, ביום ____ בשעה ____בחדר ____. הנך מתבקש(ת) להביא עמך את תעודת הזהות שלך וכל מסמך או חומר אחר המצוי ברשותך ועשוי לסייע לקידום החקירה. ____בכבוד רב, ____(חתימה, שם החותם ותוארו) אנא לתשומת לבך: בהתאם לסעיף 18(א) לחוק, סירוב למסור מידע או מסמך הנדרשים על ידי האפוטרופוס הכללי במסגרת תפקידו האמור הוא עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס עשרת אלפים לירות. כן חלה עליך החובה להופיע ולהעיד כנדרש, בשבועה או בהן צדק, להשיב נכונה על כל השאלות ולהמציא את המסמכים או המוצגים שברשותך כאמור בסעיפים 11-9 לחוק ועדות החקירה, תשכ"ט-1968, ובסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות). האפוטרופוס הכללי רשאי להטיל עליך, אף שלא בפניך, קנס שלא יעלה על 200 לירות על אי קיום אחת מן החובות הללו, ואי הענות חוזרת לדרישה כאמור, ללא הצדק סביר מצדך, היא עבירה פלילית שדינה מאסר שנתיים. בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק, פרוטוקול חקירתך יהיה קביל כראיה על תוכנו בכל הליך משפטי שהאפוטרופוס הכללי צד בו. בהתאם לסעיף 17(ד) לחוק, דינו של מי שהוזמן לחקירה לענין הוצאותיו ושכרו כדין עד שהוזמן להעיד בבית המשפט בהליך אזרחי. בבית המשפט המחוזי ב ____ תיק בענין:____ חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין: ____ (מהות הענין שלשמו מוגשת הבקשה) הודעה על הזמנה לחקירה אל:____ ____(שם מלא ומען) דע כי ביום____ בשעה ____או בסמוך לאחריה יתבקש בית המשפט על ידי האפוטרופוס הכללי להזמינך לחקירה בענין שצויין לעיל, וזאת בהתאם לסעיף 17(א) לחוק האמור, וכן להטיל עליך את הוצאות בקשה זו. הנך מוזמן בזה להופיע בבית המשפט במועד האמור. ואלה נימוקי הבקשה: ____ ____ (המקום) ____(התאריך)____(חתימה, שם החותם ותוארו) אפוטרופסותהאפוטרופוס הכללימסמכיםטפסים משפטיים