טופס הזמנה לחקירה על עיקול

להלן דוגמא של טופס הזמנה לחקירה על עיקול לכבוד: שם: כתובת: מספר זהות/חברה: הזמנה לחקירה לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 וסעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה) בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 וסעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה), הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי ב שם כתובת מספר זהות/חברה ברצוני להפנות את תשומת לבך כי על הזמנה זו חלים סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה התשכ"ט-1968, ואי הענות לה תגרור בעקבותיה את העונשים הקבועים בחוק, לרבות כפיית התייצבותך על-פי ההזמנה. תאריך מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות עיקולמסמכיםטפסים משפטיים