טופס הזמנה לדין בתביעת מזונות

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בתביעת מזונות הזמנה בתביעה למזונות בבית המשפט המחוזי ב נגד אל: ____ דע כי התובע/ת הגיש/ה נגדך תביעה למזונות לפי פרק כ"א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, על נספחיו. אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה לתובענה, יחד עם הרצאת פרטים לפי טופס 27 שבתוספת הראשונה לתקנות האמורות. כתב ההגנה, על נספחיו, יאומת בתצהיר שלך ויוגש לבית המשפט תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לך הזמנה זו. אם לא תעשה כן, תהא לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. יום חתימת פקיד בית המשפט הזמנה בתביעה למזונות בבית המשפט המחוזי ב נגד אל: ____ דע כי התובע/ת הגיש/ה נגדך תביעה למזונות לפי פרק כ"א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, על נספחיו. אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה לתובענה, יחד עם הרצאת פרטים לפי טופס 27 שבתוספת הראשונה לתקנות האמורות. כתב ההגנה, על נספחיו, יאומת בתצהיר שלך ויוגש לבית המשפט תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לך הזמנה זו. אם לא תעשה כן, תהא לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. יום חתימת פקיד בית המשפט מזונותמסמכיםהזמנה לדיןטפסים משפטיים