טופס הזמנה לדיון בערר

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדיון בערר לפני ועדת ערר ב ערר מס' שבין נגד הזמנה לדיון בערר אל הנך מוזמן להתייצב לדיון שיתקיים ביום בכתובת: אם לא תתייצב לדיון ביום ובשעה כאמור, תהא הוועדה רשאית להחליט בערר בהעדרך. תאריך עררמסמכיםדיוןטפסים משפטיים