טופס הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה

להלן דוגמא של טופס הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה לפי סעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה*-1995 שם המפלגה: מענה: אל: רשם המפלגות, ירושלים בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995, ניתנת בזה הודעת המפלגה על נכסיה והתחייבויותיה כדלקמן: * ס"ח התשנ"ה, עמ' 432; הודעה חד-פעמית של המפלגה שנרשמה בפנקס המפלגות לפני יום ו' באב התשנ"ה (2 באוגוסט 1995); תוגש תוך 180 ימים מאותו יום. חלק א': מקרקעין* (1) (2) * יש לציין כל נכס מקרקעין או כל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכס, מיקומו, מקום רישומו ופרטי זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתה של המפלגה אליו, מהות זכויותיה בו והיקפן, המועד בו נרכשו הזכויות, ואם אין הן רשומות על שמה של המפלגה - שם בעליהן הרשומים וזיקתה של המפלגה או של הגוף שקדם לה אליהם. יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים. יש לציין בנפרד כל נכס מקרקעין שהוחזק בנאמנות עבור המפלגה, או שהיתה לה בו זיקה או זכות שביושר, או שהמפלגה טוענת לזכות בו, אף שאינו רשום על שמה, או שהוא מקרקעין או זכות במקרקעין המשמשים את המפלגה במישרין במשך תקופה של עשר שנים לפחות או החל במועד רכישתם; יש לפרט ברשימה את מהות הזכות לה טוענת המפלגה בכל אחד מהנכסים הכלולים בה. חלק ב': מיטלטלין* (1) (2) * יש לפרט את המיטלטלין, ובכלל זה כספים, מניות וניירות ערך מכל סוג, המצויים בבעלותה של המפלגה, או שלמפלגה זיקה אליהם, לרבות זיקת נאמנות, תוך פירוט מהותה של הזיקה, בין של המפלגה ובין של גוף שקדם לה. ביחס לכל פריט יש לציין את מהותו, אמצעי זיהויו (מספר רישוי וכדומה) ושוויו המוערך, ולצרף אסמכתאות לאימות הפרטים. במיטלטלין של מספר בעלים יש לציין את חלקה של המפלגה בהם, ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים האחרים. חלק ג': זכויות* (1) (2) * יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין - על פי האמור בהערה לחלק ב': מיטלטלין, ולצרף אסמכתאות לאימות. חלק ד': התחייבויות* (1) (2) * יש לפרט את התחייבויותיה הכספיות והאחרות של המפלגה הנוגעות בנכסיה מכל סוג, ולציין - בצד כל אחת מהן - את מהותה, עילתה, שוויה, תאריך היווצרותה וזהות המוטב לפיה. חלק ה': תאגידים* אלה התאגידים שהמפלגה היא בעלת ענין בהם:* (1) (2) * יש לציין ביחס לכל אחד מן התאגידים את שמו, מהותו, מקום רישומו ומספרו שם, מטרותיו, זיקת המפלגה אליו, זהות בעליו וחלקו של כל אחד מהם בו, ולצרף העתק מאומת של מסמכי התאגדותו המעודכנים. חלק ו': הצהרת המדווח 10. אני החתום(ה) מטה ולראיה באתי על החתום, היום חתימה אימות חתימה אני החתום מטה, עורך דין תאריך מפלגותמסמכיםטפסים משפטיים