טופס הודעה על תחילת עבודת שירות

להלן דוגמא של טופס הודעה על תחילת עבודת שירות מדינת ישראל הממונה על עבודת השירות ___תיק פלילי ___/___ ___ערעור פלילי ___ / ___ ___תיק עובד שירות ___/ ___ אל: בית המשפט___ ב ___ הודעה על תחילת עבודת שירות ניתנת בזה הודעה לכבוד בית המשפט כי הנידון (שם משפחה) (שם פרטי) ___ החל לשאת מאסרו בעבודת שירות, שהוטלה עליו בתיק הנ"ל ביום___ תאריך___חותמת הממונה___חתימה___ עבודות שירותמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים