טופס הודעה על שינוי כתובת עמותה

להלן דוגמא של טופס הודעה על שינוי כתובת עמותה שם העמותה: תאריך: הודעה על שינוי מען הננו מבקשים להודיעך כי מען העמותה השתנה, המען המעודכן הוא: רחוב מספר יישוב מיקוד טלפון שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום שינוי המען. עמותותמסמכיםטפסים משפטיים