טופס הודעה על צו הגבלה

להלן דוגמא של טופס הודעה על צו הגבלה הודעה על צו הגבלה אל * (א) משטרת הגבולות במשטרת ישראל (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(1) לחוק) (ב) לשכת מרשם התושבים במשרד הפנים ב___(אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(2) לחוק) (ג) משרד הרישוי ב ___ (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(3) לחוק) (ד) הגוף הבודק את כשרותו של מועמד להתמנות, להיבחר או לשמש במשרה על פי דין או במשרה בגוף מבוקר (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(4) לחוק) ___ (ה) הרשות המופקדת על רישוי העיסוק או העסק (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(5) לחוק) ___ (ו) בנק ישראל (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(6) לחוק) (ז) נציב בתי הסוהר (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(7) לחוק) דע כי ביום ___ הגביל בית הדין הרבני את זכותו של ___ (שם פרטי ושם משפחה של הנתבע בעברית ובאותיות לטיניות) בעל תעודת זהות מס'___ לענין ___ (לפרט את הזכות/ הזכויות שהוגבלו) לפי חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק). עליך למסור לבית הדין הרבני, בתוך 14 ימים מקבלת הודעה זו, דין וחשבון על שביצעת את הפעולות המתחייבות מן הצו, ולשלוח העתק של הדין וחשבון ל ___ (שם פרטי ושם משפחה של התובע). אם לא תעשה כן, אתה צפוי לכך שיינקטו נגדך הליכים לפי סעיף 7א(א) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט"ז-1956. מצורף בזה העתק צו ההגבלה. ניתן ביום ___ מזכיר בית הדין___ * מחק את המיותר צוויםמסמכיםטפסים משפטיים