טופס הודעה על פתיחת תיק נוסף

להלן דוגמא של טופס הודעה על פתיחת תיק נוסף לשכת הוצאה לפועל תיק איחוד מס' אל: רשם ההוצאה לפועל הודעה על פתיחת תיק נוסף 1.אני הח"מ שם מלא מס' ת"ז מען מודיע בזה כי נפתח נגדי תיק הוצאה לפועל שפרטיו מצויים בסעיף 3 להלן. 2.(א)חהתיק נפתח נגדי לאחר התאריך בו הגשתי הבקשה לאיחוד תיקים. 2.(ב)חהתיק נפתח נגדי לאחר שניתן צו איחוד בתיק האיחוד. 3.פרטי התיק: שם לשכת הוצאה לפועל בה נפתח שם הזוכה סכו יתרת התיק ____ מס' תיק____ ומענו בלשכה___ החוב בתיק___ הערות תאריך הוראות למילוי ההודעה: ההודעה תוגש במספר עותקים כמספר הזוכים בתיק האיחוד ועוד 2 עותקים (1 לזוכה הנוסף ו-1 ללשכת ההוצאה לפועל). 2.נתמנה בתיק ממונה יש להעביר העתק נוסף ישירות לממונה. מסמכיםטפסים משפטיים