טופס הודעה על סירוב לתת אישור המשטרה

להלן דוגמא של טופס הודעה על סירוב לתת אישור המשטרה הודעה על סירוב לתת אישור המשטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק) בענין העסקתו של שם פרטי במוסד*___על ידי שם המוסד לפי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום___ לא ניתן לאשר את העסקתו של הנ"ל לפי החוק. מס' אישי תאריך מסמכיםמשטרהטפסים משפטיים