טופס הודעה על נשיאת מאסר בעבודת שירות

להלן דוגמא של טופס הודעה על נשיאת מאסר בעבודת שירות בבית המשפט ב תיק פלילי ערעור פלילי הודעה על נשיאת מאסר בעבודת שירות (לפי סעיף 51ב לחוק העונשין, התשל"ז-1977) אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר הריני להודיעך כי ביום (שם משפחה) (שם פרטי) (שם האב) (מס' תעודת זהות) (המען) ישא את עונש המאסר של הודעה זו תהווה אסמכתה עבורך לצוות על הנידון להתייצב במקום ובזמן שתקבע, אף לפני תחילת השירות, לשם נקיטת הפעולות הכרוכות בהצבת הנידון לעבודה במועד ובתנאים שקבע בית המשפט. (תאריך) (חותמת בית המשפט) (מזכיר בית המשפט) מאסרעבודות שירותמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים