טופס הודעה על המשך עבודת שירות

להלן דוגמא של טופס הודעה על המשך עבודת שירות בבית המשפט ב ערעור פלילי הודעה על המשך נשיאת עונש מאסר בעבודת שירות אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר הריני להודיעך כי ביום (שם משפחה) (שם פרטי) (שם האב) (מס' תעודת זהות) (המען) ימשיך לשאת עונש מאסר בעבודת שירות שהוטל עליו בתיק פלילי מס' ___ בידי בית משפט הודעה זו תהווה אסמכתה עבורך לצוות על הנידון להתייצב במקום ובזמן שתקבע לשם נקיטת הפעולות הכרוכות לחזרתו של עובד שירות לעבודת שירות. (תאריך) (חותמת בית המשפט) (מזכיר בית המשפט) עבודות שירותמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים