טופס הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בבית דין לעבודה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי (סעיף 17 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000) יושב ראש הועדה להטלת עיצום כספי בשל הפרה על הוראות לפי סעיף ____ לחוק 7, 8 או 9* ____ מען הועדה, לרבות מספרי טלפון ופקס אל: פרטי הזיהוי והמען של המפר לכאורה תיק מספר 1. דע לך שביום____הוגשה לועדה בקשה להטיל עליך עיצום כספי בשל הפרה להוראות לפי סעיף ____ לחוק. ____7, 8 או 9* 2. להלן העובדות המהוות את ההפרה, בציון המקום והזמן שבהם נעשתה ההפרה:____ 3. העובדות שפורטו לעיל מהוות הפרה לפי 4. אתה זכאי, על פי סעיף 17 לחוק, לטעון את טענותיך לפני הועדה בענין הטלת העיצום הכספי, בכתב ובעל פה, לפני שזאת תחליט על כך. כן רשאי אתה לבקש פריסת תשלום מטעמים מיוחדים שתפרט. עליך להגיש בכתב את טענותיך ואת בקשתך להופיע לפני הועדה או לפריסת התשלום, בדואר רשום, לפי מען הועדה עד לתאריך____ 5. לתשומת לבך: אם לא תגיש את טענותיך במועד האמור או אם לא תופיע לפני הועדה במועד שנקבע לך אם בקשת זאת, רשאית הועדה, בהתאם לסעיף 17 לחוק, להחליט על הטלת העיצום הכספי בלי להתחשב בטענותיך. תאריך * מלא לפי הענין. מסמכיםטפסים משפטיים