טופס הודעה על הארכת רישום המשכון

להלן דוגמא של טופס הודעה על הארכת רישום המשכון מדינת ישראל משרד המשפטים תאריך __/__/__ אל: רשם המשכונות הודעה על הארכת רישום המשכון זיהוי הרישום המקורי: מס' רישום המשכון חייב מס' 1 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה פרטי חייב מס' 2 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה פרטי ממשכן לחיובו של אחר | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה פרטי תקופה קודמת: משך הארכת הרישום: הארכת התקופה: א. ציין את מס' השנים ____ ב. תאריך סיום תקופת המשכון (אלא אם יבוטל לפני כן) ___ חתימות: שם הנושה חתימה שם החייב חתימה שם החייב חתימה שם החייב חתימה שם החייב חתימה לשימוש משרדי: מספר רישום המשכון סכום האגרה שנגבתה 3. הערות משכוןמסמכיםטפסים משפטיים