טופס הודעה על דיון בבקשה בקשר להחזקה או נשיאה של נשק

להלן דוגמא של טופס הודעה על דיון בבקשה בקשר להחזקה או נשיאה של נשק הודעה על דיון בבקשה בקשר להחזקה או נשיאה של נשק [מחק את המיותר ומלא לפי הענין] בבית המשפט לעניני משפחה / השלום ב___ מס' תיק ___ המבקש (המחויב בצו הגנה) אל: ___(פרטי הזיהוי של המבקש) ___(פרטי הזיהוי של המשיב) ___(הממונה על המבקש) ___(מפקד היחידה) ___ (קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית) בתיק זה הוגשה - [ ] בקשה להיתר נשיאת נשק [ ] בקשה לביטול איסור נשיאת נשק [ ] בקשה לביטול תנאים והסדרים לנשיאת נשק העתק הבקשה ונספחיה מצורף בזה. הבקשה נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים ביום ___ בשעה ___ הנך רשאי להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון בבקשה. אם לא תופיע לדיון במועד הנ"ל בית המשפט יהיה רשאי [מחק את המיותר]: [ ] לדחות את הדיון למועד אחר. [ ] למחוק את הבקשה או לדחותה. [ ] לפסוק הוצאות לחובתך. תאריך___ חתימת מזכיר בית המשפט ___ רישיון נשקמסמכיםדיוןנשקטפסים משפטיים