טופס הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך פלילי

להלן דוגמא של טופס הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך פלילי הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך פלילי (סעיף 36א(ו) לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973) בבית המשפט המחוזי ב תיק פלילי מס' מדינת ישראל נגד אל: פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש דע כי ביום אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש האמור עליך למסור הודעה על גבי טופס "הודעה של הטוען לזכות ברכוש" המצורף ולפי פרטיו. תאריך * מחק את המיותר. תיק פלילי מס' הודעה של טוען לזכות ברכוש אל: בית המשפט אני ביום מדינת ישראל נ' מאחר שברצוני לטעון טענות לגבי אני מבקש מבית משפט זה להזמינני בבוא העת לדיון לברור הזכויות ברכוש. תאריך חילוטמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים