טופס הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך אזרחי

להלן דוגמא של טופס הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך אזרחי הודעה על בקשה לחילוט רכוש בהליך אזרחי (סעיף 36ב לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973) בבית המשפט המחוזי ב בקשות שונות מס': מדינת ישראל נגד אל: (פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש) דע כי ביום אם הינך רוצה להגיש תצהיר בו תפרט את תשובתך לבקשה, עליך להגישו לבית המשפט, ולמסור עותק ממנו למבקשת, תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הודעה זו. לתצהיר יש לצרף כל המסמכים התומכים בטענותיך לרבות נסחי רישום ומסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו. אם ברצונך להופיע לבירור הבקשה, ואינך יכול להופיע במועד שנקבע לעיל, עליך להודיע על כך מיד לבית המשפט ולא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד האמור ולבקש מבית המשפט לקבוע מועד אחר. עליך לצרף לבקשה לדחיית המועד תצהיר לאימות הסיבות לכך. תאריך חילוטמסמכיםטפסים משפטיים