טופס הודעה על בחירה מינוי של חבר ועד לפי סעיף 38 לחוק העמותות

להלן דוגמא של טופס הודעה על בחירה/מינוי של חבר ועד שם העמותה: תאריך: הודעה על בחירה/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד, ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 לתשומת לב: אין למלא טופס זה אם ההחלטה על בחירה או מינוי של חבר ועד או על סיום הכהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון התקבלה על ידי האסיפה הכללית. במקרה כזה יש להגיש טופס מס' - 2 דיווח על החלטות האסיפה הכללית. הננו מבקשים להודיעך על מינוי/בחירת חבר ועד מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן א לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד. נא לסמן X באחת האפשרויות: * הודעת גוף אחר, שאינו האסיפה הכללית על מינוי חבר ועד לפי תקנון העמותה (פרט את הגוף ואת מועד קבלת ההחלטה) * התקנון קובע שאדם הנושא בתפקיד מוגדר בתקנון יהיה חבר הוועד כל עוד הוא מכהן בתפקידו. יש לפרט את התפקיד המוגדר בתקנון (נא לסמן X במשבצת המתאימה) שם פרטי ומשפחה (או שם משרד רו"ח) כתובת תפקיד סיבת סיום הכהונה מועד סיום הכהונה שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום הבחירה, המינוי או ההחלטה על סיום הכהונה. עמותותמסמכיםטפסים משפטיים