טופס הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשת ההפטר של החייב

להלן דוגמא של טופס הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשת ההפטר של החייב ת.א. בבית המשפט המחוזי ב בענין החייב אל: מען: הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשת ההפטר של החייב להווי ידוע לך שביום אם בדעתך להתנגד לבקשה המצ"ב, עליך להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת לפחות שלושה ימים לפני היום שנקבע לבירור הבקשה. תאריך הכונס הרשמי נושהמסמכיםדיוןטפסים משפטיים