טופס הודעה למטופל

להלן דוגמא של טופס הודעה למטופל הודעה למטופל/ת מטופל/ת יקר/ה בהתאם לסעיף 29א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, למטופל/ת בכפיה יש זכות לייצוג משפטי לפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית או בדיון בערעור על החלטותיה כלהלן: (1) מטופל/ת בכפיה על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי, זכאי/ת להיות מיוצג/ת בדיון לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית או בדיון בערעור על החלטותיה, על ידי עורך דין לפי בחירתו/ה ועל חשבונו/ה, או על ידי עורך דין שיתמנה מטעם הלשכה לסיוע משפטי שבמשרד המשפטים ובמימון המדינה. לשם קבלת ייצוג משפטי מטעם הלשכה לסיוע משפטי, ניתן לפנות ללשכת הסיוע המשפטי באמצעות הצוות המטפל או ישירות: בטלפון: (2) מטופל/ת בכפיה על פי צו בית משפט, זכאי/ת להיות מיוצג/ת בדיון לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית או בדיון בערעור על החלטותיה, על ידי עורך דין לפי בחירתו/ה ועל חשבונו/ה, או על ידי עורך דין שיתמנה מטעם הסניגוריה הציבורית שבמשרד המשפטים ובמימון המדינה. לשם קבלת ייצוג משפטי מטעם הסניגוריה הציבורית, ניתן לפנות ללשכת הסניגוריה הציבורית באמצעות הצוות המטפל או ישירות: בטלפון: מסמכיםטפסים משפטיים