טופס הודעה ליורש על פי הצוואה

להלן דוגמא של טופס הודעה ליורש על פי הצוואה שם השולח מענו לכבוד התאריך הנדון: צוואת המנוח הודעה ליורש על פי הצוואה בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בצוואתו של המנוח מיום שנפטר ביום ב הוא ציווה להעניק לך בתנאי ש בכוונתי להגיש עתה לרשם לעניני ירושה /לבית הדין הדתי* ב בקשה למתן צו לקיום הצוואה , וזאת על פי ענייני בה כ בכבוד רב, חתימת השולח * מחק את המיותר מסמכיםירושהצוואהטפסים משפטיים