טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על צו לחילוט רכוש

להלן דוגמא של טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על צו לחילוט רכוש הודעה לאפוטרופוס הכללי על צו לחילוט רכוש בהליך פלילי/אזרחי * (סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973) בבית המשפט המחוזי/העליון* ב- אל: האפוטרופוס הכללי, במשרדו שבמחוז 1. דע לך שביום שהעתק ממנו מצורף, וביום 2. אלה פרטי הרכוש שלגביו ניתן הצו: פרטי הזיהוי של הרכוש פרטי הזיהוי של בעל הרכוש פרטי הזיהוי של המחזיק ברכוש מיקום הרכוש השימוש הנוכחי ברכוש שונות (1) (2) (3) 3. בהתאם לאמור בסעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, ובהסתמך על החלטת בית המשפט האמורה, הנך מתבקש לתפוס את הרכוש המתואר לעיל ולהפקידו בקרן שבניהולך לפי הסעיף האמור. תאריך * מחק את המיותר. ** ציין שם המחוז בו ניתן הצו לחילוט הרכוש. אפוטרופסותצוויםחילוטמסמכיםטפסים משפטיים