טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על חילוט רכוש אחר

להלן דוגמא של טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על חילוט רכוש אחר הודעה לאפוטרופוס הכללי על חילוט רכוש אחר (תקנה 15(ג) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) בבית המשפט המחוזי/העליון* ב- בקשות שונות מס' מדינת ישראל נ' אל: האפוטרופוס הכללי במשרדו שבמחוז דע לך שביום העתק של החלטת בית המשפט מצורפת בזה. בהסתמך על החלטת בית המשפט, הנך מתבקש להחזיר ל- את הרכוש המפורט להלן והמתואר "רכוש שחולט" ובמקומו הנך מתבקש לתפוס את הרכוש המתואר "רכוש מחליף" ולהפקידו בקרן שבניהולך לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973. 4. אלה פרטי הרכוש שחולט: 5. אלה פרטי הזיהוי של הרכוש המחליף: חתימת רשם בית המשפט * מחק את המיותר. אפוטרופסותחילוטמסמכיםטפסים משפטיים