טופס הודעה לאדם שצורף כבעל דין

להלן דוגמא של טופס הודעה לאדם שצורף כבעל דין הודעה לאדם שצורף כבעל דין בבית (ה)משפט____ ב נגד אל____ מחמת ____(ציין הסיבה: פטירתו או פשיטת רגלו של התובע או הנתבע או כל סיבה אחרת) נתן בית המשפט צו, שהעתקו מצורף בזה, ושלפיו צורפת כתובע/כנתבע במשפט הנ"ל, ועליך להתייצב למשפט ביום ____בשעה ____ אתה רשאי להגיש כתב טענות תוך שלושים ימים מן היום שהומצא לך הצו. אם לא תתייצב בעצמך או על ידי עורך דין, בזמן האמור לעיל, יהא בית המשפט רשאי להמשיך בדיון וליתן פסק דין שלא בפניך. יום ____חתימת פקיד בית המשפט מסמכיםטפסים משפטיים