טופס הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה

להלן דוגמא של טופס הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה 1. שם המעביד: 2. תאריך תחילת העבודה: 3. 4. שם הממונה הישיר של העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר: 5. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית / שכר שעה / שכר יום / שכר שבוע / שכר תוצרת / שכר קיבולת / אחר*: 6. בהתאם לבסיס השכר, הוא התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן: תשלומים קבועים תשלומים שאינם סוג התשלום** מועד התשלום סוג התשלום** מועד התשלום*** * מחק את המיותר. ** פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר-יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע. *** אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת. 7. אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד העבודה הרגיל של העובד 8. יום המנוחה השבועי של העובד: 9. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: סוג התשלום הגוף המקבל ושם התכנית אחוז הפרשה של העובד אחוז הפרשה של המעביד תאריך תחילת התשלום פנסיה ביטוחים חיסכון (קרן השתלמות ואחר) אחר: 10. אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא: * מחק את המיותר. ** אם נתון זה משתנה, או שאינו חל לגבי העובד, יש לציין זאת. הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: מסמכיםטפסים משפטיים